Құпиялылық саясаты
/

Дербес деректерді өңдеуге қатысты саясат

Осы Дербес деректердің құпиялылық саясаты (бұдан әрі - Құпиялылық саясаты) «ZERDE Business Solutions» ЖШС веб-сайтты пайдалану кезінде Пайдаланушы туралы ала алатын барлық ақпаратқа қатысты қолданылады https://www.zbs.kz/.
1. Терминдердің анықтамасы
1.1. Осы Құпиялылық саясатында мынадай терминдер пайдаланылады:
1.1.1. "Сайт әкімшілігі https://www.zbs.kz/ (бұдан әрі – Сайт)" - "ZERDE Business Solutions" ЖШС атынан әрекет ететін, дербес деректерді өңдеуді ұйымдастыратын және (немесе) жүзеге асыратын, сондай-ақ дербес деректерді өңдеу мақсаттарын, өңдеуге жататын дербес деректердің құрамын, жасалатын әрекеттерді (операцияларды) айқындайтын, сайтты басқаруға уәкілетті қызметкерлер дербес деректермен.
1.1.2. "Дербес деректер" - тікелей немесе жанама түрде айқындалған немесе айқындалатын жеке тұлғаға (дербес деректер субъектісіне) қатысты кез келген ақпарат.
1.1.3. "Дербес деректерді өңдеу" — жинауды, жазуды, жүйелеуді, жинақтауды, сақтауды, нақтылауды (жаңартуды, Өзгертуді), алуды, пайдалануды, беруді (таратуды, беруді, сақтауды қоса алғанда, автоматтандыру құралдарын пайдалана отырып немесе дербес деректермен осындай құралдарды пайдаланбай жасалатын кез келген әрекет (операция) немесе әрекеттер (операциялар) жиынтығы. қол жеткізу), иесіздендіру, бұғаттау, жою, дербес деректерді жою.
1.1.4. "Дербес деректердің құпиялылығы" — оператордың немесе дербес деректерге қол жеткізген өзге де тұлғаның сақтауы үшін дербес деректер субъектісінің келісімінсіз немесе өзге де заңды негіздің болмауынсыз оларды таратуға жол бермеуге міндетті талап.
1.1.5. "Сайтты пайдаланушы (бұдан әрі – Пайдаланушы)" - Интернет желісі арқылы сайтқа кіре алатын және сайтты пайдаланатын тұлға.
1.1.6. "IP мекенжайы" - IP хаттамасы бойынша құрылған компьютерлік желідегі түйіннің бірегей желілік мекенжайы.
2. Жалпы ережелер
2.1. Пайдаланушының Сайтты пайдалануы осы Құпиялылық саясатымен және Пайдаланушының дербес деректерін өңдеу шарттарымен келісуді білдіреді.
2.2. Құпиялылық саясатының шарттарымен келіспеген жағдайда Пайдаланушы Сайтты пайдалануды тоқтатуы тиіс.
2.3. Осы Құпиялылық саясаты Сайтқа ғана қолданылады. Сайт әкімшілігі Пайдаланушы осы сайтта қол жетімді сілтемелер бойынша бара алатын үшінші тұлғалардың сайттарын бақыламайды және оларға жауапты болмайды.
2.4. Сайт әкімшілігі Сайт пайдаланушысы ұсынған дербес деректердің дұрыстығын тексермейді.
3. Құпиялылық саясатының тақырыбы
3.1. Осы Құпиялылық саясаты Сайт әкімшілігінің Сайтта тіркелу кезінде Пайдаланушы Сайт әкімшілігінің сұрауы бойынша беретін дербес деректердің құпиялылығын қорғау режимін жария етпеу және қамтамасыз ету жөніндегі міндеттемелерін белгілейді.
3.2. Осы Құпиялылық саясаты шеңберінде өңдеуге рұқсат етілген дербес деректерді пайдаланушы сайтта тіркеу нысанын толтыру жолымен ұсынады және мынадай ақпаратты қамтиды:
3.2.1. Тегі, пайдаланушы аты;
3.2.2. электрондық пошта мекенжайы (e-mail).
3.3. Сайт келушілердің IP мекенжайлары туралы статистиканы жинайды. Бұл ақпарат жүргізілетін қаржылық төлемдердің заңдылығын бақылау үшін техникалық мәселелерді анықтау және шешу мақсатында пайдаланылады.
3.4. Жоғарыда айтылмаған кез келген басқа дербес ақпарат (сатып алу тарихы, пайдаланылатын браузерлер мен операциялық жүйелер және т.б.) 5.2-тармақта көзделген жағдайларды қоспағанда, сенімді сақтауға және таратпауға жатады. және 5.3. осы Құпиялылық саясаты.
4. Пайдаланушының жеке ақпаратын жинау мақсаттары
4.1. Сайт Әкімшілігі Пайдаланушының дербес деректерін мақсатта пайдалана алады:
4.1.1. Сайтта тіркелген пайдаланушыны сәйкестендіру,
4.1.2. Пайдаланушыға сайттың жекелендірілген ресурстарына қол жеткізуді қамтамасыз ету,
4.1.3. Пайдаланушымен Кері байланыс орнату, соның ішінде хабарламалар жіберу, сайтты пайдалануға қатысты сұраулар, қызметтер көрсету, пайдаланушыдан сұраулар мен өтінімдерді өңдеу.
4.1.4. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету, алаяқтықтың алдын алу үшін пайдаланушының орналасқан жерін анықтау.
4.1.5. Пайдаланушы ұсынған дербес деректердің дұрыстығы мен толықтығын растау.
4.1.6. Төлемдерді өңдеу және алу, салықты немесе салықтық жеңілдіктерді растау, төлемді даулау, пайдаланушының несие желісін алу құқығын анықтау.
4.1.9. Сайтты пайдалануға байланысты проблемалар туындаған кезде пайдаланушыға тиімді клиенттік және техникалық қолдау көрсету.
4.1.10. Пайдаланушының келісімімен жарнамалық қызметті жүзеге асыру.
4.1.11.Өнімдерді, жаңартуларды және қызметтерді алу мақсатында Пайдаланушыға Сайттың әріптестерінің сайттарына немесе сервистеріне рұқсат беру.
5. Жеке ақпаратты өңдеу әдістері мен мерзімдері
5.1. Пайдаланушының дербес деректерін өңдеу мерзімі шектелмей, кез келген заңды тәсілмен, оның ішінде автоматтандыру құралдарын пайдалана отырып немесе мұндай құралдарды пайдаланбай дербес деректердің ақпараттық жүйелерінде жүзеге асырылады.
5.2. Пайдаланушы Сайт әкімшілігі дербес деректерді үшінші тұлғаларға, атап айтқанда, курьерлік қызметтерге, пошта байланысы ұйымдарына, электр байланысы операторларына Сайтта ресімделген пайдаланушының тапсырысын орындау мақсатында ғана беруге құқылы екендігімен келіседі.
5.3. Пайдаланушының дербес деректері Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген негіздер мен тәртіппен ғана Қазақстан Республикасының мемлекеттік билігінің уәкілетті органдарына берілуі мүмкін.
5.4. Дербес деректер жоғалған немесе жария етілген кезде Сайт әкімшілігі пайдаланушыға дербес деректердің жоғалғаны немесе жария етілгені туралы хабарлайды.
5.5. Сайт Әкімшілігі Пайдаланушының дербес ақпаратын заңсыз немесе кездейсоқ қол жеткізуден, жоюдан, өзгертуден, бұғаттаудан, көшіруден, таратудан, сондай-ақ үшінші тұлғалардың өзге де заңсыз әрекеттерінен қорғау үшін қажетті ұйымдастырушылық және техникалық шараларды қабылдайды.
5.6. Сайт әкімшілігі пайдаланушымен бірлесіп Пайдаланушының дербес деректерін жоғалтудан немесе жария етуден туындаған залалдардың немесе өзге де теріс салдарлардың алдын алу бойынша барлық қажетті шараларды қабылдайды.
6. Тараптардың міндеттемелері
6.1. Пайдаланушы:
6.1.1. Сайтты пайдалану үшін қажетті дербес деректер туралы ақпарат беру.
6.1.2. Осы ақпарат өзгерген жағдайда дербес деректер туралы ұсынылған ақпарат жаңартылсын, толықтырылсын.
6.2. Сайт әкімшілігі:
6.2.1. Алынған ақпаратты осы Құпиялылық саясатының 4-тармағында көрсетілген мақсаттар үшін ғана пайдалануға.
6.2.2. 5.2-тармақты қоспағанда, құпия ақпаратты құпия сақтауды, Пайдаланушының алдын ала жазбаша рұқсатынсыз жария етпеуді, сондай-ақ Пайдаланушының берілген дербес деректерін сатуды, алмасуды, жариялауды не өзге де ықтимал тәсілдермен жария етуді жүзеге асырмауды қамтамасыз етуге. және 5.3. осы Құпиялылық саясаты.
6.2.3. Пайдаланушының дербес деректерінің құпиялылығын қорғау үшін сақтық шараларын қолданыстағы іскерлік айналымда ақпараттың осындай түрін қорғау үшін әдетте пайдаланылатын тәртіпке сәйкес қабылдау.
6.2.4. Дәйексіз дербес деректер немесе заңсыз іс-әрекеттер анықталған жағдайда, Пайдаланушы немесе оның заңды өкілі не дербес деректер субъектілерінің құқықтарын қорғау жөніндегі уәкілетті орган тексеру кезеңінде өтініш жасаған немесе сұрау салған сәттен бастап тиісті Пайдаланушыға қатысты дербес деректерді бұғаттауды жүзеге асыруға.
7. Тараптардың жауапкершілігі
7.1. Өз мiндеттемелерiн орындамаған Сайт әкiмшiлiгi 5.2, 5.3-тармақтарда көзделген жағдайларды қоспағанда, Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес дербес деректердi заңсыз пайдалануға байланысты Пайдаланушының шеккен шығындары үшiн жауапты болады. және 7.2. осы Құпиялылық саясаты.
7.2. Құпия ақпаратты жоғалтқан немесе жария еткен жағдайда, егер бұл құпия ақпарат:
7.2.1. Ол жоғалғанға немесе жария етілгенге дейін жария болды.
7.2.2. Сайт әкімшілігі оны алғанға дейін үшінші тараптан алынды.
7.2.3. Пайдаланушының келісімімен жария етілді.
8. Дауларды шешу
8.1. Сайт Пайдаланушысы мен Сайт Әкiмшiлiгi арасындағы қатынастардан туындайтын даулар бойынша сотқа талап арыз бергенге дейiн талап қою (дауды ерiктi түрде реттеу туралы жазбаша ұсыныс) мiндеттi болып табылады.
8.2. Наразылықты алушы наразылықты алған күннен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде наразылықты қарау нәтижелері туралы өтініш берушіге жазбаша хабарлайды.
8.3. Келісімге қол жеткізілмеген жағдайда дау Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сот органының қарауына берілетін болады.
8.4. Осы Құпиялылық саясатына және Пайдаланушы мен Сайт Әкімшілігі арасындағы қатынастарға Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы қолданылады.
9. Қосымша шарттар
9.1. Сайт әкімшілігі Пайдаланушының келісімінсіз осы Құпиялылық саясатына өзгерістер енгізуге құқылы.
9.2. Егер Құпиялылық саясатының жаңа редакциясында өзгеше көзделмесе, Жаңа Құпиялылық саясаты Сайтта орналастырылған сәттен бастап күшіне енеді.
9.3. Қолданыстағы Құпиялылық саясаты сайтында орналастырылған https://www.zbs.kz
10. Компанияның мекенжайы мен деректемелері
Атауы: «ZERDE Business Solutions» ЖШС
Заңды мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Z05K5H3, Астана қаласы, Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 11/1 ғимарат, н.п. 601
БСН: 070340001645
ҚҚС бойынша Свид: Сериясы 60001 № 0046895 14.09.2012 ж.
Бас директор: Маховиков Владимир Александрович
Атқарушы директор: Разин Степан Андреевич